முக்கியச் செய்திகள்

முக்கியச் செய்திகள்

சுற்றுலாப் பயணத்திற்கான சலுகை

இத்தாலியில் விடுமுறை நாட்களை கழிப்பதற்கு சுற்றுலாப் பயணங்களை மேற்கொள்ள விரும்பும் குடும்பங்களுக்கு “Bonus vacanza” எனும் சலுகையை அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது….

25.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 239,706. நேற்றிலிருந்து 296 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

24.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 239,410. நேற்றிலிருந்து 577 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%). இவற்றில்:…

23.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,833. நேற்றிலிருந்து 113 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.0%). இவற்றில்:…

22.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,720. நேற்றிலிருந்து 221 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

21.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,499. நேற்றிலிருந்து 224 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

முறையற்ற வேலை ஒப்பந்தங்கள், குடியிருப்பு அனுமதிகளை முறைப்படுத்தல்

முறையற்ற வேலை ஒப்பந்தங்கள், குடியிருப்பு அனுமதிகளை முறைப்படுத்துவதற்கான விண்ணப்பங்களை ஜூன் 1ம் திகதி முதல் ஜூலை 15 வரை அனுப்ப…

20.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,275. நேற்றிலிருந்து 264 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

19.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,011. நேற்றிலிருந்து -148 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (-0.1%). இவற்றில்:…

18.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,159. நேற்றிலிருந்து 331 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…