முக்கியச் செய்திகள்

முக்கியச் செய்திகள்

17.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 237,828. நேற்றிலிருந்து 328 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

16.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 237,500. நேற்றிலிருந்து 210 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

15.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 237,290. நேற்றிலிருந்து 301 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

14.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 236,989. நேற்றிலிருந்து 338 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

13.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 236,651. நேற்றிலிருந்து 346 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

12.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 236,305. நேற்றிலிருந்து 163 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

11.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 236,142. நேற்றிலிருந்து 379 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%). இவற்றில்:…

10.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 235,763. நேற்றிலிருந்து 202 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

09.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 235,561. நேற்றிலிருந்து 283 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…