தமிழ் முரசம் காற்றலையில் இத்தாலியின் தற்போதைய நிலவரம் – 29/03/2020

29/03/2020 அன்று தமிழ் முரசம் நேரலையில் இத்தாலியின் தற்போதைய நிலவரத்தை விளக்கிய பேட்டியின் பதிவு கீழே.

தமிழ் முரசம் காற்றலையில் COVID19 சம்மந்தமான நேர்காணலில் இத்தாலி வாழ் தமிழ் சமூகம் சார்பில் தமிழ் தகவல் மையத்திற்கு சில கேள்விகள் முன்வைக்கப் பட்டன.

உங்கள் கவனத்திற்கு