Agevolazioni

Carta famiglia 2020: அதிக உறுப்பினர்களை கொண்ட குடும்பங்களை இலக்காகக் கொண்டு, பல்வேறு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளில் சலுகைகளைப் பெற புதிய வசதி.

அதிக உறுப்பினர்களை கொண்ட குடும்பங்களுக்கு உதவ அரசு மேற்கொண்ட Carta famiglia எனும் வசதியை மார்ச் 18 2020 முதல்…

உங்கள் கவனத்திற்கு