தமிழ் தகவல் மையச் செய்திகள்

தமிழ் தகவல் மையத்தின் புதிய பக்கம்: கொரோனாவைரசு, அரசியல், இத்தாலியில் அமுல்படுத்தப்படும் புதிய சட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகள் பற்றிய செய்திகள் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும், காணொளி வடிவத்தில், தமிழ் தகவல் மையத்தில் பகிரப்படுகின்றது!

உங்கள் கவனத்திற்கு