கொரோனாவைரசு

கொரோனாவைரசு

06.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 862,681. நேற்றிலிருந்து 37,802 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.6%). இவற்றில்:…

05.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 824,879. நேற்றிலிருந்து 34,519 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.4%). இவற்றில்:…

பிரதமர் Conteயின் புதிய ஆணை

கொரோனாவைரசு நோய்த்தொற்றின் பரவலை தடுக்கும் முகமாக, இத்தாலிய பிரதமர் Giuseppe Conte இன்னுமொரு புதிய ஆணையை வெளியிட்டுள்ளார். இது எதிர்வரும்…

04.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 790,377. நேற்றிலிருந்து 30,548 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.0%). இவற்றில்:…

03.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 759,829. நேற்றிலிருந்து 28,241 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.9%). இவற்றில்:…

02.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 731,588. நேற்றிலிருந்து 22,253 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.1%). இவற்றில்:…

01.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 709,335. நேற்றிலிருந்து 29,905 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.4%). இவற்றில்:…

30.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 647,674. நேற்றிலிருந்து 31,079 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+5.0%). இவற்றில்:…

29.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 616,595. நேற்றிலிருந்து 26,829 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.5%). இவற்றில்:…

28.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 589,766. நேற்றிலிருந்து 24,988 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.4%). இவற்றில்:…