கொரோனாவைரசு

கொரோனாவைரசு

17.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,967. நேற்றிலிருந்து 231 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

16.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,736. நேற்றிலிருந்து 230 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

15.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,506. நேற்றிலிருந்து 162 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

14.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,344. நேற்றிலிருந்து 114 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.0%). இவற்றில்:…

13.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,230. நேற்றிலிருந்து 169 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

12.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,061. நேற்றிலிருந்து 234 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

11.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 242,827. நேற்றிலிருந்து 188 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

10.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 242,639. நேற்றிலிருந்து 276 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

09.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 242,363. நேற்றிலிருந்து 214 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

08.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 242,149. நேற்றிலிருந்து 193 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…